Equipo 1A – Aston Rider

Equipo 1B – Aston Rider

Equipo 2A – Brass

Equipo 2B – Brass

Equipo 3A – Machi

Equipo 3B – Machi

Equipo 4B – Mil 9

Equipo 5A – Oruga

Equipo 5B – Oruga

Equipo 6A – Unidos por la tierra

Equipo 6B – Unidos por la tierra